AAct Network 1.2.9 Windows授权工具
给妹子重装了系统之后,老殁就使用AAct Network把系统成功激活,AAct是业界比较不错的一款KMS激活